search

Εκλογές - Λειτουργία βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Παράρτημά της στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστά τα Σαββατοκύριακα 25-26/5 και 1-2/6
λόγω διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών.

Εκ της Βιβλιοθήκης.

Πρόσκληση συμμετοχής σε ενημερωτική ημερίδα για τη δράση κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες

Αγαπητή/-ε κυρία/ -ε,

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ερευνητική ομάδα DAISSy (http://daissy.eap.gr/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιεί μια νέα δράση κατάρτισης η οποία θα προσφέρει στους ενήλικους ευρωπαίους πολίτες χαμηλής ειδίκευσης τις βασικές ψηφιακές και εγκάρσιες (transversal) δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες. Εκ μέρους της κοινοπραξίας του έργου DCDS – Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ενημερωτική ημερίδα για τη δράση κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες.

Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πατρών Κλάους 183, 2ος όροφος) την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 16:30 – 19:30.

Το πρόγραμμα και την πρόσκληση της εκδήλωσης μπορείτε να την δείτε εδώ.

Αναβολή σεμιναρίου για ανάρτηση διπλωματικών εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο για την ανάρτηση των Δ.Ε. στο Αποθετήριο (13:00-13:30) με live streaming δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα λόγω εκτάκτου γεγονότος.

Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία. Τα υπόλοιπα προγραμματισμένα σεμινάρια για τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Submission of Dissertations to the Hellenic Open University Repository – Μay 2019

To: Postgraduate students of the Hellenic Open University who will be presenting their dissertation in May 2019.

Dear students,

According to the General Regulation for Preparing Graduate Dissertations in PC with an annual Module Correspondence students are obligated to deposit their dissertation (the final copy with all corrections made) at the Repository of the H.O.U. (apothesis.eap.gr)

The submission must be done within 15 days after it has been successfully presented and examined.

It is noted that dissertations remain the intellectual property of students, but in the context of open access policy they grant to the HOU a non-exclusive license to use the right of reproduction, customization, public lending, presentation to an audience and digital dissemination thereof internationally, in electronic form and by any means for teaching and research purposes, for no fee and throughout the duration of intellectual property rights. Free access to the full text for studying and reading does not in any way mean that the author/creator shall allocate his/her intellectual property rights, nor shall he/she allow the reproduction, republication, copy, storage, sale, commercial use, transmission, distribution, publication, execution, downloading, uploading, translating, modifying in any way, of any part or summary of the dissertation, without the explicit prior written consent of the author/creator. Creators retain all their moral and property rights.

You can find all the necessary instructions at the website of the library (lib.eap.gr)

by clicking on the Guide to Depositing a Dissertation / Thesis and User Guides – Useful Material for writing your Dissertation.

We would like to call your attention to the following:

· The document of the dissertation must be in pdf form.

· The dissertation must be in one single document which will include the cover page, the introduction, the main body and possible appendices and/or accompanying material (i.e. maps, charts, visual material etc). Please be very cautious when you select high-resolution images.

· The document of the dissertation must not be locked.

· The size of the dissertation must not exceed 30 MB.

· In cases where the total size of the document exceeds 30 MB you can submit one extra document but only for the appendices and the accompanying material.

For your convenience the H.O.U. Library will carry out a series of Distance Learning Seminars on posting dissertations to the Repository. They will take place from Monday 13/5 to Friday 17/5 (13:00 – 13:30) through "live streaming" and can be accessed through the Library's YouTube Channel.

Those who are interested must visit the Library's YouTube Channel on the above-mentioned dates and select the thumbnail "Live Streaming". For students who will not be able to watch the seminar on live streaming, the presentation will be permanently accessible through the Library's YouTube Channel

For technical support, please contact Mr. Dimosthenis Manias (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). For general information and clarifications, please contact Mrs. Niki Papadopoulou (tel. +30 2610 367829, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Οδηγίες Ανάρτησης Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ – Μάιος 2019

Προς: Φοιτήτριες/τές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. που παρουσιάζουν Διπλωματική Εργασία το Μάιο του 2019.

Αγαπητές/οί,

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας οι φοιτητές οφείλουν να αναρτήσουν τη Διπλωματική τους Εργασία (το τελικό κείμενο με τις τελικές διορθώσεις) στο Αποθετήριο του Ιδρύματος (apothesis.eap.gr).

Η ανάρτηση θα πρέπει να γίνει εντός 15νθημέρου μετά από την επιτυχή παρουσίαση/εξέτασή της.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, οι οποίοι, στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης, εκχωρούν στο ΕΑΠ μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

Προς διευκόλυνσή σας διατίθεται ο Οδηγός ανάρτησης Διπλωματικής / Πτυχιακής Εργασίας στο Αποθετήριο καθώς και το Χρήσιμο Υλικό για την εκπόνηση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών .

Διευκρινίζουμε ότι:
• Το αρχείο της Δ.Ε. πρέπει να έχει μορφή pdf.
• Η Δ.Ε. πρέπει να βρίσκεται σε ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει το εξώφυλλο, τον πρόλογο, το κύριο μέρος και πιθανά παραρτήματα ή/και συνοδευτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαγράμματα, εικόνες κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη επιλογή εικόνων υψηλής ανάλυσης.
• Το αρχείο της Δ.Ε. δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο.
• Το μέγεθος της Δ.Ε. δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 ΜΒ.
• Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 30 ΜΒ μπορείτε να υποβάλετε ένα επιπλέον αρχείο αλλά μόνο για τα παραρτήματα και το συνοδευτικό υλικό.
Για την καλύτερη καθοδήγησή σας, η Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως σεμινάρια, (διάρκειας μισής ώρας περίπου) για την ανάρτηση των Διπλωματικών Εργασιών στο Αποθετήριο από Δευτέρα 13/5 έως Παρασκευή 17/5 (13:00-13:30) με τη μέθοδο της ζωντανής μετάδοσης (live streaming) στη σελίδα της Βιβλιοθήκης στο YouTube. Εκεί θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο "Ζωντανή Μετάδοση".

Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δημοσθένη Μανιά στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ενώ για γενικές πληροφορίες και διευκρινίσεις με την κα Νίκη Παπαδοπούλου στο τηλ.: 2610 367-829 και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Εκ της Βιβλιοθήκης

More Articles...